വാസ്തവം

Vasthavam (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നു.

സംവിധാനം: