വിജേഷ് ഗോപി

Vijesh Gopi
അസി കലസംവിധാനം, അഭിനേതാവ്
വിജേഷ് വയനാട്, വിജേഷ് പുൽപ്പള്ളി

അസി. കലാസംവിധാനം