ആദിൽ

Name in English: 
Adil Alanite
ആദിൽ
Alias: 
മാസ്റ്റർ ആദിൽ
ആദിൽ അലനൈറ്റ്

ആദിൽ , മായാപുരി 3 ഡി ചിത്രത്തിലെ ബാലതാരം