മേപ്പടിയാൻ

Released
Meppadiyan
Tagline: 
Based on true events
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
124മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 January, 2022