യെല്ലോ ടൂത്ത്

Yellow Tooth

പോസ്റ്റർ ഡിസൈനറും അഭിനേതാവുമായ അനീഷ് ഗോപാലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതാണ് യെല്ലോ ടൂത്ത് എന്ന ഡിസൈനർ കമ്പനി