ട്വന്റി വൺ ഗ്രാംസ്

Released
Twenty One gms
Alias: 
21 gms
21 ഗ്രാംസ്
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
133മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 March, 2022

Twenty One Motion poster | Anoop Menon | Leona Lishoy | Anu Mohan | Ranjith | Ranji Panicker