അപ്പു എൻ ഭട്ടതിരി

Appu N Bhattathiri
അപ്പു ഭട്ടതിരി
സംവിധാനം: 2

കാലിഗ്രാഫിയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഭട്ടതിരിയുടെ മകനാണ് അപ്പു. നിരവധി ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പു ചിത്രസംയോജകനായി പ്രവർത്തിച്ച ആദ്യ മുഴുനീളം ചിത്രം ഒരാൾപ്പൊക്കമാണ്.