മഹേഷ് വെട്ടിയാർ

Mahesh Vettiyar
Mahesh Vettiyar
സംവിധാനം: 1
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

കാഞ്ചീപുരത്തെ കല്യാണം എന്ന സിനിമയുടെ കഥ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെയാണ്