ഫാസിൽ ജയകൃഷ്ണ

Fasil Jayakrishna

കാഞ്ചീപുരത്തെ കല്യാണം എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ