ആമിർ പള്ളിക്കൽ

Amir Pallikal
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംവിധാനം: 1