ജ്യോതിസ് ശങ്കർ

Jyothish sankar

വസ്ത്രാലങ്കാരം - ആദാമിന്റെ മകൻ അബു