ജിത്തു അഷറഫ്

Jithu Ashraf

തിരക്കഥാ രചയിതാവ് ഷാഹി കബീറിൻറ്റെ സഹോദരൻ.