പന്ത്രണ്ട്

Panthrand - Motion Poster | Leo Thaddeus | Skypass Entertainment | Vinayakan | Dev Mohan | Shine Tom

Released
Panthrandu
Tagline: 
Twelve
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
146മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 23 October, 2022