ബിനു മുരളി

Binu Murali

നമ്പർ 66 മധുര ബസ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായി പ്രവർത്തിച്ചു