ജയറാം കൈലാസ്

Name in English: 
Jayaram Kailas
ജയറാം കൈലാസ്
Artist's field: 

ജയറാം കൈലാസ് അക്കൽദാമയിലെ പെണ്ണ് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ