തെളിവ്

Released
Thelivu
Tagline: 
Truth Revails
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 October, 2019
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കൊല്ലം, പുനലൂർ, തെന്മല

                                                        

Thelivu - The Truth Prevails | Official Trailer | 2019 Malayalam

First Look Teaser : Thelivu Movie