പേടിത്തൊണ്ടൻ

Released
Pedithondan
കഥാസന്ദർഭം: 

കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പേടിത്തൊണ്ടനായ രാജീവന്റെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും അതുമൂലം ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന താളപ്പിഴകളും ഒടുവിൽ അതിനെ മറികടക്കുന്നതുമാണ് മുഖ്യപ്രമേയം. ഉത്തര കേരളത്തിന്റെ തെയ്യവും നാട്ടുഭംഗിയും പശ്ചാത്തലമാക്കി നർമ്മ മധുരമായ രീതിയിലാണ് അവതരണം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 October, 2014
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കണ്ണൂർ, പരിസരപ്രദേശങ്ങൾ

pedithondan movie poster

2ve2KzFGMzw