ചെങ്കനലാഴി

ചെങ്കനലാഴിയിൽ വെന്തുരുകും ജന്മ..
സങ്കടം പോറ്റും നിലവിളികൾ.. (2)
പാരെഴും നിറദീപം പാലമൃതൂട്ടിയ
പാലാഴി വിളക്കുകൾ കണ്ണടച്ചു..

എന്തിനീ അണിയലം എന്തിനീ ചായില്യം
നെഞ്ചെരിയുന്നോരീ വരവിളികൾ (2)
എന്തിനീ തലപ്പാളി എന്തിനീ ചിലമ്പുകൾ
എന്തിന് കേറീടും രൗദ്രഭാവം ..

ഇലയും കുറിയും വെറ്റിലടയ്ക്കയും
തിരുമുന്നിൽ വച്ചു സ്തുദിക്കുന്നു ദൈവേ (2)
നാവു മനസ്സും ഒന്നെന്നറിഞ്ഞെന്റെ
നേരും കിനാവും കൈകൊള്ളണമേ

ചെങ്കനലാഴിയിൽ വെന്തുരുകും ജന്മ..
സങ്കടം പോറ്റും നിലവിളികൾ..
പാരെഴും നിറദീപം പാലമൃതൂട്ടിയ
പാലാഴി വിളക്കുകൾ കണ്ണടച്ചു..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
chenkanalazhi

Additional Info