റിസ്വാന

Riswana
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 2

റിസ്വാന, പേടിത്തൊണ്ടൻ സിനിമയിൽ ഗാനം ആലപിച്ചു