അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം

Under Production
Ajayante Randam Moshanam
Tagline: 
A.R.M
സംവിധാനം: 

ടോവിനോ തോമസ് മൂന്ന് വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രമാണു അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം.

അഞ്ചുഭാഷകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു