റോണക്സ് സേവ്യർ

Ronex Xavier

മേക്കപ്പ് മാൻ. തീവ്രം സിനിമയിൽ മേക്കപ്പ് നിർവ്വഹിച്ചു.