ഗിരീഷ് എ ഡി

Gireesh AD
സംവിധാനം: 2
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 3