മനു മഞ്ജിത്ത്

Manu Manjith
ഡോ മനു മഞ്ജിത്ത്
മനു മഞ്ചിത്ത്
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 113

ഹോമിയോ ഡോക്ടർ കൂടിയായ ഗാനരചയിതാവ് മനു മഞ്ജിത്. നിരവധി ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഗാനങ്ങളെഴുതി.