ഷർബത്ത്‌ ഷമീർ

Year: 
2015
Film/album: 
Sharbath Shameer
0
No votes yet

വീരന്നൊരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ
നേരിന്നൊരു പോരുണ്ടെങ്കിൽ...
വീരന്നൊരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ
നേരിന്നൊരു പോരുണ്ടെങ്കിൽ
നാരങ്ങാനീരിൽ മുങ്ങി
പോരുന്നോൻ ആരാണെന്നോ...
ഷമീർ ഷമീർ
ഷമീർ ഷമീർ
ഷമീർ ഷമീർ
ഷമീർ ഷമീർ ....

Sharbath Shameer Intro from Aadu - Vijay Babu,Jayasurya,Sandra Thomas