രാകേഷ് മണ്ടോടി

Rakesh Mantodi
സംവിധാനം: 1
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 3

‘തിര’ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് Rakesh Mantodi