യാസിൻ നിസാർ

Yazin Nisar
Yazin Nisar
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 51

“തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്“ എന്ന വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി “പ്രാണന്റെ നാളങ്ങൾ“ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ആലപിച്ചു