കൊന്തയും പൂണൂലും

Konthayum Poonulum
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെയും അവന്റെ സുഹൃത്തായ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവിന്റെയും കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്.

സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 March, 2014

vp1muWc9Rt4