പനാഷ് എന്റർടെയ്മെന്റ്

Panache Entertainment

പനാഷ് എന്റർടെയ്മെന്റ്

മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടിന്റെ 'ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽസ് ചെയ്തു.