സെന്നൻ പള്ളാശ്ശേരി

Sennan Pallassery

വർഷങ്ങളായി മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സെന്നൻ പള്ളാശേരി. പറങ്കിമല 2014 റീമേക്ക് സംവിധാനം ചെയ്തു