കല്യാണസൗഗന്ധികം

Released
Kalyanasaugandhikam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 2 March, 1996