രമേശ് കുറുമശ്ശേരി

Ramesh Kurumassery
Ramesh Kurumassery
രമേഷ് കുറുമശേരി
രമേശ് കുറുമശേരി
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 2

മിമിക്രി കലാകാരൻ. ജഗതി ശ്രീകുമാറിനു വേണ്ടി നിരവധി സിനിമകളിൽ ശബ്ദം നൽകി.