കമൽ റോയ്

Kamal Roy

കല്പന-ഉർവശി-കലാരഞ്ജിനി എന്നീ നടികളുടെ സഹോദരൻ