എ എൻ തമ്പി

A N Thampi
A N Thampi-Director
സംവിധാനം: 5
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1