സ്വരങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ

Released
Swarangal Swapnangal
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 April, 1981

swaragnal swapnangal poster