ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

G Gopalakrishnan
G-Gopalakrishnan-m3db.png
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംവിധാനം: 1
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 4