Santhoshkumar K

Santhoshkumar K's picture

എഫ് ബി പ്രൊഫൈൽ : https://www.facebook.com/santhoshkumar.santhosh.16752

ഒരു വിധപ്പെട്ട ഘടാഘടിയന്മാരും അതിമടിയന്മാരുമൊക്കെ ഡാറ്റാ ടീമിലെത്തി തോറ്റ് സുല്ലുമിട്ട് മടങ്ങിയ ഇടത്താണ് ഒരു ചെറു മൊബൈൽ കൊണ്ട് സിനിമകളുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതി നിറച്ച് സന്തോഷ് നമ്മളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. അതും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പോലുമില്ലാത്ത 2ജി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ. ഏതെങ്കിലും അഡ്മിൻ പോലും അത് പരിശ്രമിച്ച് വിജയിച്ച് കാണുകയില്ല..ഒന്നുറപ്പാണ് വരുംകാലങ്ങളിൽ എം3ഡിബി ഡാറ്റാബേസിന്റെ താക്കോൽസൂക്ഷിപ്പുകാരിൽ ഒരുവൻ ആകാൻ കെൽപ്പുള്ള സന്തോഷിനെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ത ജീവിതത്തിലും പരിചയപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്..നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാഠമായിരിക്കും ആ സന്ദർശനം നൽകുക.. (എം3ഡിബിയിലെ അഡ്മിൻ ഡെസ്ക്ക് )

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല

  ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല, തിരുതാളി വെച്ചതും കണ്ടീല
  സുരവാണിതൻ കുസൃതി ഓർത്തീല അഴകേ...
  അതു റാണി എന്നതും കണ്ടീല, നീ ആളിയെന്നതും കണ്ടീല
  നീരാടി നിൽക്കയെന്നോർത്തീല വെറുതേ..
  തിരയിളകിയ നാണമോടെയും, അരയിറുകിയ നേര്യതോടെയും
  ഇരുവരു ജലകന്യമാരായിതോ..
  തോഴനോട് ഞാൻ ചൊന്നു ഒരു പാഴു നേരം പോക്കെന്ന്
  ആരു ലോല എന്നല്ല, അതു തോഴിയാണെന്നോതീലാ..
  ഇതിലാരു ലോലയാം മേനിയാൾ തിരുമേനി തൊട്ടയാൾ ചൊല്ലീടും
  അതു നീയറിഞ്ഞതോ മേനി ചൊന്നതോ നാരീ ലോലുപൻ
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല... )

   
  കാവ്യ ഭാഷയുള്ളിൽ താരണിഞ്ഞ പോൽ
  തോഴി നീ എന്നിലേ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായ് (2)
  മിഴിയാൽ ചൊന്നതെല്ലാം എഴുതീ ഓലതന്നിൽ (2)
  നിൻ കരളിലെ നിലാവെൻ കവിതയിൽ വരാൻ
  നിൻ സുരഭില സുധാ വെൺ സുകൃതികളായ് (2)
  ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
  ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

   
  ജാരഭാവമെന്നിൽ തീരെയില്ല പോൽ
  ദാസി നീ എങ്കിലും ദേവ സുന്ദരീ.. (2)
  ഇരുമെയ് ചേർന്നു രാവിൽ പറയാം ആ രഹസ്യം (2)
  നിൻ അരുവയർ തൊടും എൻ ശപഥവുമിതാ
  നൽ മൃദുവിനുമൃദു എൻ പ്രിയതമ നീ.. (2)
  ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
  ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

 • തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ

  സ്വാമിയേ... ശരണമയ്യപ്പോ...
  ഹരിഹര സുതനേയ്.... ശരണമയ്യപ്പോ....

   തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ
  സ്നേഹ പമ്പയിൽ നീ കരകവിഞ്ഞതെന്തിനാണ്
  കണ്മുനയാൽ ആജ്ഞ്യ നൽകും ചിന്മയ രുപം
  കണ്ടു വൻപുലിയ്ക്കും പാൽ ചുരന്നതെന്തിനാണ്
  മോഹിനിയിൽ പിറന്നതും മോഹമെല്ലാം വെടിഞ്ഞതും
  ദേവഹിതം നടന്നതും നിന്റെ ലീലകൾ (2)
  ദേവഗണം നിരന്നതും ഭൂതഗണം തൊഴുന്നതും
  വേദമുഖം തെളിഞ്ഞതും നിന്റെ മായകൾ (2)
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )

  മഹിഷിവധം ചെയ്വതിനായ് നിന്നവതാരം
  ഈ മണ്ണിൽ വന്ന ദൈവമേ നീ കാത്തരുളേണം
  മണി കിലുങ്ങും വില്ലെടുത്ത് നീ കുലയ്ക്കേണം
  ഈ മനസ്സിലുള്ള ദുഷ്ടതകൾ എയ്തൊടുക്കേണം
  മല കാക്കേണം സൂര്യവല തീർക്കേണം
  നീന്തു അലയാഴി തിരകളാൽ അതിരുകാക്കേണം
  കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെനിയ്ക്ക് മഞ്ഞുപോലെ
  മലരുപോലെ കന്നിമാരി കുളിരുപോലെ നിന്റെ കടാക്ഷം
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )                                                                                                                                                                               

  ഹരിവരാസനത്തിൽ നിന്റെ പള്ളിയുറക്കം
  പൊൻപുലരി വന്നു നട തുറന്നാൽ നെയ്യഭിഷേകം
  ഇനിയുമിനിയു എന്റെ പാട്ടിൽ കണ്ണുഴിയേണം
  സ്വാമി ഇടയനായി കാട്ടിലെന്നെ നീ നയിക്കേണം
  കര കേറ്റേണം കർമ്മ വരമേകേണം
  ജന്മ ദുരിതങ്ങൾക്കൊഴിവു നീ നൽകീടേണം
  കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെനിയ്ക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ സൂര്യനായി
  വിണ്ണലിഞ്ഞ ചന്ദ്രനായി നിന്റെ സ്വരൂപം
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )

 • കൃഷ്ണകൃപാസാഗരം

  കൃഷ്‌ണകൃപാസാഗരം (കൃഷ്‌ണ) ഗുരുവായു‍പുരം ജനിമോക്ഷകരം (കൃഷ്‌ണ...) മുനിജനവന്ദിത മുരഹരബാലം മുരളീലോലം മുകുരകപോലം അനന്തശയാനം അരവിന്ദനയനം വന്ദേ മധുസൂദനം... (കൃഷ്‌ണ...) ഗമപ പധനി സരിസനി സനിധപ ഗമപ പധനി ഗരിസനിസ രാധാഹൃദയം ഹരിമധുനിലയം അധരം ശോണം മനസിജബാണം സുഗന്ധനിദാനം സുരുചിരവദനം ലാസ്യം മതിമോഹനം... (കൃഷ്‌ണ...)

 • കണ്ണുനീർമുത്തുമായ് (M)

  കണ്ണുനീർ മുത്തുമായ് കാണാനെത്തിയ
  കതിരുകാണാക്കിളി ഞാൻ
  എന്നോടിത്ര പരിഭവം തോന്നുവാൻ
  എന്തു പറഞ്ഞൂ ഞാൻ 

  കണ്ണുനീർ മുത്തുമായ് കാണാനെത്തിയ
  കതിരുകാണാക്കിളി ഞാൻ

  സങ്കല്പങ്ങളെ ചന്ദനം ചാർത്തുന്ന
  മന്ദസ്മേരവുമായ് (2)
  ഈ കിളിവാതിൽക്കലിത്തിരി നേരം
  നിൽക്കൂ നിൽക്കൂ നീ... നിൽക്കൂ നിൽക്കൂ നീ 

  കണ്ണുനീർ മുത്തുമായ് കാണാനെത്തിയ
  കതിരുകാണാക്കിളി ഞാൻ

  സ്വപനം വന്നു മനസ്സിൽ കൊളുത്തിയ
  കർപ്പൂരക്കിണ്ണവുമായ് (2)
  എന്റെ മായാലോകത്തു നിന്നു നീ
  എങ്ങും പോകരുതേ.. എങ്ങും പോകരുതേ 
  എങ്ങും പോകരുതേ ....

Entries

Post datesort ascending
Lyric പാറിപ്പറന്നു വന്നു വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:33
Lyric പാറിപ്പറന്നു വന്നു വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:19
Lyric നേരു പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:12
Lyric പടച്ചോനേ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:53
Lyric പ്രേമിക്കാൻ പോണ്ട്രാ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:50
Lyric ഉയ്യന്റപ്പാ.. വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:40
Lyric നാളത്തെ കാര്യം വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:35
Lyric സ്റ്റേ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:14
Lyric പമ്മി പമ്മി വ്യാഴം, 31/08/2023 - 10:51
Lyric തായ് നെഞ്ചം Sun, 27/08/2023 - 12:32
Lyric ശിലകൾക്കുള്ളിൽ Sun, 27/08/2023 - 12:28
Lyric മീതലെ പുരയിലെ Sun, 27/08/2023 - 12:20
Lyric വാടരുതേ Sun, 27/08/2023 - 12:15
Lyric ചിൽ മഗാ Sun, 27/08/2023 - 12:09
Lyric ഈ മഞ്ഞിൻ കുളിരലയിൽ Sat, 26/08/2023 - 12:46
Lyric കള്ള കൗമാര Sat, 26/08/2023 - 12:41
Lyric ഭൂലോകമേ Sat, 26/08/2023 - 12:29
Lyric കഥ എഴുതിയതാരോ Sat, 26/08/2023 - 12:12
Lyric നീലാകാശം പോലെ Sat, 26/08/2023 - 11:56
Artists കീർത്തന വൈദ്യനാഥൻ വെള്ളി, 25/08/2023 - 12:24
Lyric തീയേ വെള്ളി, 25/08/2023 - 12:16
Lyric വാട്ടാ വെള്ളി, 25/08/2023 - 12:12
Artists ഷിബു ഷംസ് വെള്ളി, 25/08/2023 - 12:10
Lyric ഡിസ്ഗൈസ് വെള്ളി, 25/08/2023 - 12:05
Artists ഷാ വെള്ളി, 25/08/2023 - 12:04
Lyric മുഡുക ഗാനം വെള്ളി, 25/08/2023 - 11:54
Lyric നൈനാ ഝറോക്കേ വെള്ളി, 25/08/2023 - 11:29
Lyric മഴയിടരെ വാനുണ്ട് ബുധൻ, 23/08/2023 - 12:59
Lyric കായലും കണ്ടലും ബുധൻ, 23/08/2023 - 12:56
Lyric കിളിയേ കിളിയേ ചൊവ്വ, 22/08/2023 - 12:37
Artists അരുൺ ബാബു ചൊവ്വ, 22/08/2023 - 12:37
Lyric സൂര്യനകലെ ചൊവ്വ, 22/08/2023 - 12:31
Artists മീനു അഭിനാഥ് ചൊവ്വ, 22/08/2023 - 12:31
Artists എബി തോമസ് ചൊവ്വ, 22/08/2023 - 12:29
Lyric ഇടനെഞ്ചിൽ ചൊവ്വ, 22/08/2023 - 12:24
Lyric എന്തിനാണെന്റെ ചൊവ്വ, 22/08/2023 - 12:09
Lyric കണ്ണീർ മഴക്കാറ് ചൊവ്വ, 22/08/2023 - 12:04
Lyric അക്കരെ നിക്കണ ചൊവ്വ, 22/08/2023 - 12:00
Lyric ഒന്നാം പടി മേലേ Sat, 19/08/2023 - 12:58
Lyric നങ്ങേലി പൂവേ Sat, 19/08/2023 - 12:53
Lyric അമ്പാടി തുമ്പി Sat, 19/08/2023 - 12:50
Artists വൈഗ അഭിലാഷ് Sat, 19/08/2023 - 12:50
Artists പ്രകാശ് പുത്തൂർ Sat, 19/08/2023 - 12:44
Lyric ഹരിവരാസനം Sat, 19/08/2023 - 12:38
Lyric ഗണപതി തുണയരുളുക Sat, 19/08/2023 - 12:26
Lyric കലിയുഗ Sat, 19/08/2023 - 12:21
Lyric കലിയുഗ Sat, 19/08/2023 - 12:21
Lyric ഫ്രീക്ക് ലുക്കിൽ Sat, 19/08/2023 - 12:00
Lyric കണ്ണിലാകെ പൂക്കൾ നിറയും Sat, 19/08/2023 - 11:53
Artists ചിത്ര എസ് Sat, 19/08/2023 - 11:52

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
പാറിപ്പറന്നു വന്നു വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:37
പാറിപ്പറന്നു വന്നു വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:33 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പാറിപ്പറന്നു വന്നു വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:33 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പാറിപ്പറന്നു വന്നു വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:33 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പാറിപ്പറന്നു വന്നു വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:19 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പാറിപ്പറന്നു വന്നു വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:19 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പാറിപ്പറന്നു വന്നു വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:19 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
നേരു പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:12 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
നേരു പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:12 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
നേരു പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 12:12 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പടച്ചോനേ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:53 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പടച്ചോനേ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:53 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പടച്ചോനേ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:53 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പ്രേമിക്കാൻ പോണ്ട്രാ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:50 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പ്രേമിക്കാൻ പോണ്ട്രാ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:50 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പ്രേമിക്കാൻ പോണ്ട്രാ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:50 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
ഉയ്യന്റപ്പാ.. വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:40 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
ഉയ്യന്റപ്പാ.. വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:40 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
ഉയ്യന്റപ്പാ.. വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:40 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
നാളത്തെ കാര്യം വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:35 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
നാളത്തെ കാര്യം വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:35 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
നാളത്തെ കാര്യം വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:35 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
സ്റ്റേ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:14 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
സ്റ്റേ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:14 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
സ്റ്റേ വ്യാഴം, 31/08/2023 - 11:14 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പമ്മി പമ്മി വ്യാഴം, 31/08/2023 - 10:51 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പമ്മി പമ്മി വ്യാഴം, 31/08/2023 - 10:51 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പമ്മി പമ്മി വ്യാഴം, 31/08/2023 - 10:51 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
തായ് നെഞ്ചം Sun, 27/08/2023 - 12:32 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
തായ് നെഞ്ചം Sun, 27/08/2023 - 12:32 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
തായ് നെഞ്ചം Sun, 27/08/2023 - 12:32 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
ശിലകൾക്കുള്ളിൽ Sun, 27/08/2023 - 12:28 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
ശിലകൾക്കുള്ളിൽ Sun, 27/08/2023 - 12:28 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
ശിലകൾക്കുള്ളിൽ Sun, 27/08/2023 - 12:28 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
മീതലെ പുരയിലെ Sun, 27/08/2023 - 12:20 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
മീതലെ പുരയിലെ Sun, 27/08/2023 - 12:20 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
മീതലെ പുരയിലെ Sun, 27/08/2023 - 12:20 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
പ്രഭാവർമ്മ Sun, 27/08/2023 - 12:18
വാടരുതേ Sun, 27/08/2023 - 12:15 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
വാടരുതേ Sun, 27/08/2023 - 12:15 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
വാടരുതേ Sun, 27/08/2023 - 12:15 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
ചിൽ മഗാ Sun, 27/08/2023 - 12:09 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
ചിൽ മഗാ Sun, 27/08/2023 - 12:09 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
ചിൽ മഗാ Sun, 27/08/2023 - 12:09 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
റൈക്കോ Sun, 27/08/2023 - 12:09
അനസ് ജെ റഹിം Sun, 27/08/2023 - 11:52
ഈ മഞ്ഞിൻ കുളിരലയിൽ Sat, 26/08/2023 - 12:46 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
ഈ മഞ്ഞിൻ കുളിരലയിൽ Sat, 26/08/2023 - 12:46 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
ഈ മഞ്ഞിൻ കുളിരലയിൽ Sat, 26/08/2023 - 12:46 പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തു.
ഷാബു ഉസ്മാൻ Sat, 26/08/2023 - 12:44

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
Aswin Krishna Profile Information Link From Mathrubhoomi
അശ്വിൻ കൃഷ്ണ Profile Information Link From Mathrubhoomi