Santhoshkumar K

Santhoshkumar K's picture

എഫ് ബി പ്രൊഫൈൽ : https://www.facebook.com/santhoshkumar.santhosh.16752

ഒരു വിധപ്പെട്ട ഘടാഘടിയന്മാരും അതിമടിയന്മാരുമൊക്കെ ഡാറ്റാ ടീമിലെത്തി തോറ്റ് സുല്ലുമിട്ട് മടങ്ങിയ ഇടത്താണ് ഒരു ചെറു മൊബൈൽ കൊണ്ട് സിനിമകളുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതി നിറച്ച് സന്തോഷ് നമ്മളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. അതും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പോലുമില്ലാത്ത 2ജി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ. ഏതെങ്കിലും അഡ്മിൻ പോലും അത് പരിശ്രമിച്ച് വിജയിച്ച് കാണുകയില്ല..ഒന്നുറപ്പാണ് വരുംകാലങ്ങളിൽ എം3ഡിബി ഡാറ്റാബേസിന്റെ താക്കോൽസൂക്ഷിപ്പുകാരിൽ ഒരുവൻ ആകാൻ കെൽപ്പുള്ള സന്തോഷിനെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ത ജീവിതത്തിലും പരിചയപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്..നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാഠമായിരിക്കും ആ സന്ദർശനം നൽകുക.. (എം3ഡിബിയിലെ അഡ്മിൻ ഡെസ്ക്ക് )

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല

  ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല, തിരുതാളി വെച്ചതും കണ്ടീല
  സുരവാണിതൻ കുസൃതി ഓർത്തീല അഴകേ...
  അതു റാണി എന്നതും കണ്ടീല, നീ ആളിയെന്നതും കണ്ടീല
  നീരാടി നിൽക്കയെന്നോർത്തീല വെറുതേ..
  തിരയിളകിയ നാണമോടെയും, അരയിറുകിയ നേര്യതോടെയും
  ഇരുവരു ജലകന്യമാരായിതോ..
  തോഴനോട് ഞാൻ ചൊന്നു ഒരു പാഴു നേരം പോക്കെന്ന്
  ആരു ലോല എന്നല്ല, അതു തോഴിയാണെന്നോതീലാ..
  ഇതിലാരു ലോലയാം മേനിയാൾ തിരുമേനി തൊട്ടയാൾ ചൊല്ലീടും
  അതു നീയറിഞ്ഞതോ മേനി ചൊന്നതോ നാരീ ലോലുപൻ
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല... )

   
  കാവ്യ ഭാഷയുള്ളിൽ താരണിഞ്ഞ പോൽ
  തോഴി നീ എന്നിലേ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായ് (2)
  മിഴിയാൽ ചൊന്നതെല്ലാം എഴുതീ ഓലതന്നിൽ (2)
  നിൻ കരളിലെ നിലാവെൻ കവിതയിൽ വരാൻ
  നിൻ സുരഭില സുധാ വെൺ സുകൃതികളായ് (2)
  ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
  ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

   
  ജാരഭാവമെന്നിൽ തീരെയില്ല പോൽ
  ദാസി നീ എങ്കിലും ദേവ സുന്ദരീ.. (2)
  ഇരുമെയ് ചേർന്നു രാവിൽ പറയാം ആ രഹസ്യം (2)
  നിൻ അരുവയർ തൊടും എൻ ശപഥവുമിതാ
  നൽ മൃദുവിനുമൃദു എൻ പ്രിയതമ നീ.. (2)
  ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
  ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
  ( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

 • തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ

  സ്വാമിയേ... ശരണമയ്യപ്പോ...
  ഹരിഹര സുതനേയ്.... ശരണമയ്യപ്പോ....

   തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ
  സ്നേഹ പമ്പയിൽ നീ കരകവിഞ്ഞതെന്തിനാണ്
  കണ്മുനയാൽ ആജ്ഞ്യ നൽകും ചിന്മയ രുപം
  കണ്ടു വൻപുലിയ്ക്കും പാൽ ചുരന്നതെന്തിനാണ്
  മോഹിനിയിൽ പിറന്നതും മോഹമെല്ലാം വെടിഞ്ഞതും
  ദേവഹിതം നടന്നതും നിന്റെ ലീലകൾ (2)
  ദേവഗണം നിരന്നതും ഭൂതഗണം തൊഴുന്നതും
  വേദമുഖം തെളിഞ്ഞതും നിന്റെ മായകൾ (2)
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )

  മഹിഷിവധം ചെയ്വതിനായ് നിന്നവതാരം
  ഈ മണ്ണിൽ വന്ന ദൈവമേ നീ കാത്തരുളേണം
  മണി കിലുങ്ങും വില്ലെടുത്ത് നീ കുലയ്ക്കേണം
  ഈ മനസ്സിലുള്ള ദുഷ്ടതകൾ എയ്തൊടുക്കേണം
  മല കാക്കേണം സൂര്യവല തീർക്കേണം
  നീന്തു അലയാഴി തിരകളാൽ അതിരുകാക്കേണം
  കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെനിയ്ക്ക് മഞ്ഞുപോലെ
  മലരുപോലെ കന്നിമാരി കുളിരുപോലെ നിന്റെ കടാക്ഷം
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )                                                                                                                                                                               

  ഹരിവരാസനത്തിൽ നിന്റെ പള്ളിയുറക്കം
  പൊൻപുലരി വന്നു നട തുറന്നാൽ നെയ്യഭിഷേകം
  ഇനിയുമിനിയു എന്റെ പാട്ടിൽ കണ്ണുഴിയേണം
  സ്വാമി ഇടയനായി കാട്ടിലെന്നെ നീ നയിക്കേണം
  കര കേറ്റേണം കർമ്മ വരമേകേണം
  ജന്മ ദുരിതങ്ങൾക്കൊഴിവു നീ നൽകീടേണം
  കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽക്കെനിയ്ക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ സൂര്യനായി
  വിണ്ണലിഞ്ഞ ചന്ദ്രനായി നിന്റെ സ്വരൂപം
  ( തങ്കനിലാവുമ്മവെയ്ക്കും സ്വാമിപാദമേ )

 • കൃഷ്ണകൃപാസാഗരം

  കൃഷ്‌ണകൃപാസാഗരം (കൃഷ്‌ണ) ഗുരുവായു‍പുരം ജനിമോക്ഷകരം (കൃഷ്‌ണ...) മുനിജനവന്ദിത മുരഹരബാലം മുരളീലോലം മുകുരകപോലം അനന്തശയാനം അരവിന്ദനയനം വന്ദേ മധുസൂദനം... (കൃഷ്‌ണ...) ഗമപ പധനി സരിസനി സനിധപ ഗമപ പധനി ഗരിസനിസ രാധാഹൃദയം ഹരിമധുനിലയം അധരം ശോണം മനസിജബാണം സുഗന്ധനിദാനം സുരുചിരവദനം ലാസ്യം മതിമോഹനം... (കൃഷ്‌ണ...)

 • രതിസുഖസാരെ ഗതമഭിസാരെ

  രതിസുഖസാരെ ഗതമഭിസാരെ
  മദന മനോഹര വേഷം
  നകുരു നിതംബിനി ഗമന വിളംബനം
  അനുസരതം ഹൃദയേശം
  രതിസുഖസാരെ ഗതമഭിസാരെ
  മദന മനോഹര വേഷം

  ധീരസമീരെ യമുനാതീരെ
  വസതി വനേ വനമാലീ
  ഗോപീ പീനപയോധര മര്‍ദ്ദന
  ചഞ്ചല കരയുഗ ശാലീ
  നാമസമേതം കൃതസങ്കേതം
  വാതയതേ മൃദുവേണും
  ബഹുമനുതെ നനുതെ തനു സംഗത
  പവന ചലിതമപി രേണും
  ധീരസമീരെ യമുനാതീരെ
  വസതി വനേ വനമാലീ

  പതതി പതത്രെ വിചലതി പത്രെ
  ശങ്കിത ഭവതു പയാണം
  രജയതി ശയനം സജകിത നയനം
  പശ്യതി തവ പന്ധാനം
  ധീരസമീരെ യമുനാതീരെ
  വസതി വനേ വനമാലീ
  ഗോപീ പീനപയോധര മര്‍ദ്ദന
  ചഞ്ചല കരയുഗ ശാലീ
  ധീരസമീരെ യമുനാതീരെ
  വസതി വനേ വനമാലീ
  വസതി വനേ വനമാലീ

 • കിം ദേവി കിമു

  കിംദേവി കിമുകിന്നരി
  സുന്ദരീ നീ താന്‍
  ആരെന്നെന്നോടു വദബാലേ

  മന്നില്‍ ഇവ്വണ്ണമുണ്ടോ
  മധുരത രൂപത്തിന്ന്
  മന്നില്‍ ഇവ്വണ്ണമുണ്ടോ
  മധുരത രൂപത്തിന്ന്
  മുന്നമെങ്ങുമേ ഞാനോ
  മുന്നമെങ്ങുമേ ഞാനോ
  കണ്ടില്ല കേട്ടുമില്ലാ

  കിംദേവി കിമുകിന്നരി
  സുന്ദരീ നീ താന്‍
  ആരെന്നെന്നോടു വദബാലേ

  ദേവിയല്ലറിക കിന്നരിയല്ല ചൊല്ലാം
  ദേവിയല്ലറിക കിന്നരിയല്ല ചൊല്ലാം
  പാവനചരിതേകേള്‍ പരമാര്‍ഥമെല്ലാം
  ഭൂവലയത്തിലേ ഞാന്‍ പിറന്നേനെന്നല്ല
  ഭൂവലയത്തിലേ ഞാന്‍ പിറന്നേനെന്നല്ല
  കേവലം പ്രിയനെ വേര്‍പിരിഞ്ഞേനിന്നല്ലോ

 • തുമ്പപ്പൂപെയ്യണ പൂനിലാവേ

   

  തുമ്പപ്പൂ പെയ്യണ പൂനിലാവേ - ഏന്
  നെഞ്ചിനെറയണ പൂക്കിനാവേ (2)
  എത്തറനാള് കൊതിച്ചിരുന്ന് - നിന്നെ
  ഏനെന്നും തേനൂറും പൂവാണെന്ന് - നിന്നെ
  ഏനെന്നും തേനൂറും പൂവാണെന്ന്

  പൂവാണ് തേനാണു നീയെന്നെല്ലാം - ഏന്
  പുന്നാരം ചൊല്ലി മയക്കിയല്ല് (2)
  പുട്ടിലും കൊണ്ടേനീപുഞ്ചവരമ്പേലു
  കൂട്ടിന്നു പോരുവാന്‍ കാത്തിരുന്ന് - ഏനീ
  പാട്ടൊന്നു കേക്കുവാന്‍ പാത്തിരുന്ന്

  പുഞ്ചിരിപാലു കുറുക്കിത്തന്ന് - ഏനു
  നെഞ്ചിലൊരിത്തിരി തേന്‍ ചുരന്ന് (2)
  പൊള്ളും വെയിലത്തു വേലചെയ്യും - ഏന്
  പൊന്നായി മാറ്റുമീ പൂവരമ്പ് - ഏന്
  പൊന്നായി മാറ്റുമീ പൂവരമ്പ്

  ഞാറു നടുമ്പമടൂത്തു വന്ന് - ഒരു
  കാരിയം ചൊന്ന മറന്നതെന്ത് (2)
  കൂട്ടായിരിപ്പാന്‍ കൊതിച്ചതല്ലെ - നമ്മെ
  കൂറൊള്ള ദൈവമിണക്കിയല്ല് - നമ്മെ
  കൂറൊള്ള ദൈവമിണക്കിയല്ല്

  ഉറ്റോരും പെറ്റോരും വിട്ടൊയിഞ്ഞ്
  നമ്മളുള്ളാലിണങ്ങിക്കയിഞ്ഞതല്ലേ (2)
  എങ്ങെങ്ങിരുന്നാലും എന്തെല്ലാം വന്നാലും
  എന്നാളുമൊന്നാണ് നമ്മളൊന്ന്
  നമ്മളെല്ലാം മറന്ന് കളിക്കുമിന്ന്
  നമ്മളെല്ലാം മറന്ന് കളിക്കുമിന്ന്

   

 • കണ്ണുനീർമുത്തുമായ് (M)

  കണ്ണുനീർ മുത്തുമായ് കാണാനെത്തിയ
  കതിരുകാണാക്കിളി ഞാൻ
  എന്നോടിത്ര പരിഭവം തോന്നുവാൻ
  എന്തു പറഞ്ഞൂ ഞാൻ 

  കണ്ണുനീർ മുത്തുമായ് കാണാനെത്തിയ
  കതിരുകാണാക്കിളി ഞാൻ

  സങ്കല്പങ്ങളെ ചന്ദനം ചാർത്തുന്ന
  മന്ദസ്മേരവുമായ് (2)
  ഈ കിളിവാതിൽക്കലിത്തിരി നേരം
  നിൽക്കൂ നിൽക്കൂ നീ... നിൽക്കൂ നിൽക്കൂ നീ 

  കണ്ണുനീർ മുത്തുമായ് കാണാനെത്തിയ
  കതിരുകാണാക്കിളി ഞാൻ

  സ്വപനം വന്നു മനസ്സിൽ കൊളുത്തിയ
  കർപ്പൂരക്കിണ്ണവുമായ് (2)
  എന്റെ മായാലോകത്തു നിന്നു നീ
  എങ്ങും പോകരുതേ.. എങ്ങും പോകരുതേ 
  എങ്ങും പോകരുതേ ....

Entries

Post datesort ascending
Lyric പണ്ടേ പണ്ടേ Sat, 20/04/2024 - 14:40
Lyric അതിരിൽ ഉയരും Sat, 20/04/2024 - 14:35
Artists ഷഹീറാ നസീർ Sat, 20/04/2024 - 12:00
Lyric ഹർ ഖുശീസേ.. വ്യാഴം, 04/04/2024 - 11:23
Artists വിനോദ് കണ്ണൻ ബുധൻ, 03/04/2024 - 12:26
Lyric ഇന്ദീവരങ്ങളെൻ Sat, 30/03/2024 - 12:21
Artists യസീദ് ഹബാഷൻഹ് Sat, 30/03/2024 - 11:50
Artists യാസ്മിൻ അബ്നുവർ Sat, 30/03/2024 - 11:42
Artists അയൂബ് അൽ നഹാസ് Sat, 30/03/2024 - 11:38
Artists എസ് പ്രഭാകർ Sat, 30/03/2024 - 11:31
Artists സ്റ്റീവ് ആഡംസ് Sat, 30/03/2024 - 11:28
Artists രഞ്ജിത് അമ്പാടി Sat, 30/03/2024 - 11:16
Artists കെ സി ഈപ്പൻ Sat, 30/03/2024 - 11:12
Artists ഷിജൊ ഡൊമനിക് Sat, 30/03/2024 - 11:11
Artists സുനിൽ‌കുമാർ മസ്കറ്റ് Sat, 30/03/2024 - 11:08
Artists ഹാസൻ Sat, 30/03/2024 - 11:06
Artists അജേഷ് Sat, 30/03/2024 - 11:02
Artists വിജയ് ചന്ദ്രചൂഡൻ Sat, 30/03/2024 - 10:59
Artists അജി ജോർജ്ജ് Sat, 30/03/2024 - 10:57
Artists അകെഫ് നജീം Sat, 30/03/2024 - 10:52
Artists ബാബുരാജ് തിരുവല്ല Sat, 30/03/2024 - 10:47
Artists നാസർ കറുത്തേനി Sat, 30/03/2024 - 10:44
Artists തലിബ് Sat, 30/03/2024 - 10:31
Artists കെ ആർ ഗോകുൽ Sat, 30/03/2024 - 10:30
Artists റോബിൻ ദാസ് വെള്ളി, 29/03/2024 - 19:30
Artists കെ ജെ ഗോകുൽ വെള്ളി, 29/03/2024 - 19:28
Artists മദൻ ബാബു വെള്ളി, 29/03/2024 - 12:11
Artists സ്റ്റീവ് വാട്സ് ചൊവ്വ, 26/03/2024 - 11:31
Artists മനിക രാജ് Sat, 02/03/2024 - 11:36
Lyric സങ്കൽപ്പത്തിലെ താരാട്ട് പാട്ടിന്റെ Mon, 26/02/2024 - 11:50
Artists റോബർട്ട് ആലുവ വെള്ളി, 23/02/2024 - 11:54
Artists ദുർവ ചൊവ്വ, 20/02/2024 - 12:21
Artists മഴമംഗലം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി Sun, 18/02/2024 - 19:18
Artists ചന്ദ്രൻ നായർ Sun, 18/02/2024 - 12:23
Lyric കണ്ണീരും ചിരികളും Mon, 12/02/2024 - 11:54
Lyric അരികിൽ നീ തണലായ്... Mon, 12/02/2024 - 11:47
Artists മാതംഗി അജിത്‌കുമാർ Mon, 12/02/2024 - 11:38
Lyric ഇലാഹി Sat, 10/02/2024 - 15:38
Lyric മധുർക്കും തേൻകനി Sat, 10/02/2024 - 15:30
Lyric ത്രിപുരസുന്ദരീ നടനം ബുധൻ, 07/02/2024 - 11:44
Lyric ശിവ രാമ ഗോവിന്ദാ ബുധൻ, 07/02/2024 - 11:38
Lyric ശരണം ശരണം ബുധൻ, 07/02/2024 - 11:33
Lyric ഓം നമസ്തേ സർവ്വശക്താ ബുധൻ, 07/02/2024 - 11:29
Lyric നെയ്യിട്ട വിളക്ക് ബുധൻ, 07/02/2024 - 11:22
Lyric മുദകരാത്ത മോദകം ബുധൻ, 07/02/2024 - 11:17
Lyric ലപനാച്യുതാനന്ദ ബുധൻ, 07/02/2024 - 11:04
Lyric മധുരാപുര നായികേ ബുധൻ, 07/02/2024 - 10:47
Lyric കരാഗ്രേ വസതേ ചൊവ്വ, 06/02/2024 - 11:54
Lyric എല്ലാം എല്ലാം ചൊവ്വ, 06/02/2024 - 11:50
Artists വൈക്കം ഗോപിനാഥ് ചൊവ്വ, 06/02/2024 - 11:48

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
കനകലത Mon, 06/05/2024 - 21:56
ഹരികുമാർ Mon, 06/05/2024 - 18:46
വി പി കൃഷ്ണൻ Mon, 06/05/2024 - 15:19
വിജയൻ കാരോട്ട് Mon, 06/05/2024 - 14:58 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് മുഹമ്മദ് സഗീർ പണ്ടാരത്തിൽ.
ജി കെ പള്ളത്ത് Sun, 05/05/2024 - 18:25
ആവനാഴി Sun, 05/05/2024 - 12:05
ആർ എസ് പ്രഭു Sun, 05/05/2024 - 10:36 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ Sun, 05/05/2024 - 10:34
ശരൺ Sun, 05/05/2024 - 10:33 ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
കെ വി തിക്കുറിശ്ശി Sun, 05/05/2024 - 10:31 ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
നൗഷാദ് Sun, 05/05/2024 - 10:29
നൗഷാദ് Sun, 05/05/2024 - 10:28 ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി
ലക്ഷ്മി റായ് Sun, 05/05/2024 - 10:27 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി
എ കെ ലോഹിതദാസ് Sun, 05/05/2024 - 10:25
സായംസന്ധ്യ Sun, 05/05/2024 - 08:53
ആവനാഴി Sun, 05/05/2024 - 08:52
മിഥുൻ രമേഷ് Sat, 04/05/2024 - 22:48 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
ബിജു സോപാനം Sat, 04/05/2024 - 22:47
ബിജു സോപാനം Sat, 04/05/2024 - 22:46 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
ശ്രീ ത്യാഗരാജ Sat, 04/05/2024 - 22:44
ശ്രീ ത്യാഗരാജ Sat, 04/05/2024 - 22:43 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
ശ്രീ ത്യാഗരാജ Sat, 04/05/2024 - 22:42
വിജയൻ കാരോട്ട് Sat, 04/05/2024 - 22:41 ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
മാളവിക മേനോൻ Sat, 04/05/2024 - 10:22 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
വാർത്ത വെള്ളി, 03/05/2024 - 22:52
വാസു പ്രദീപ് വെള്ളി, 03/05/2024 - 22:48 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഡത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള വെള്ളി, 03/05/2024 - 22:46
ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള വെള്ളി, 03/05/2024 - 22:44 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
എസ് രമേശൻ നായർ വെള്ളി, 03/05/2024 - 22:40 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
മൃദുല വാര്യർ വെള്ളി, 03/05/2024 - 22:36 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
പി അനിൽ വെള്ളി, 03/05/2024 - 22:35 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
വി പി കൃഷ്ണൻ വെള്ളി, 03/05/2024 - 11:53 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് മുഹമ്മദ് സഗീർ പണ്ടാരത്തിൽ.
അകലങ്ങളിൽ വ്യാഴം, 02/05/2024 - 20:22
ഐ എം വിജയൻ വ്യാഴം, 02/05/2024 - 12:09 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
സിബി മലയിൽ വ്യാഴം, 02/05/2024 - 11:02
വി പി കൃഷ്ണൻ വ്യാഴം, 02/05/2024 - 10:59 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
മഹേഷ് നാരായണൻ വ്യാഴം, 02/05/2024 - 10:55 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
യാത്ര ബുധൻ, 01/05/2024 - 19:37
വി ടി നന്ദകുമാർ ബുധൻ, 01/05/2024 - 19:28
ഈ ശബ്ദം ഇന്നത്തെ ശബ്ദം ബുധൻ, 01/05/2024 - 18:59 റിലീസ് ഡേറ്റ് വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് റിജു അത്തോളി.
മകൻ എന്റെ മകൻ ബുധൻ, 01/05/2024 - 18:28 റിലീസ് ഡേറ്റ് വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് റിജു അത്തോളി.
തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസം ബുധൻ, 01/05/2024 - 18:24 റിലീസ് ഡേറ്റ് കടപ്പാട് റിജു അത്തോളി.
വി ടി നന്ദകുമാർ ബുധൻ, 01/05/2024 - 11:33 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് റിജു അത്തോളി.
പീലിയേഴും വീശി വാ - D ചൊവ്വ, 30/04/2024 - 20:24
വിനു ചക്രവർത്തി ചൊവ്വ, 30/04/2024 - 12:15
വിനു ചക്രവർത്തി ചൊവ്വ, 30/04/2024 - 12:12 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
കെ കെ ആന്റണി Mon, 29/04/2024 - 12:22 പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് മുഹമ്മദ് സഗീർ പണ്ടാരത്തിൽ.
മോഹനകൃഷ്ണൻ Sun, 28/04/2024 - 20:32
ഉയരങ്ങളിൽ Sun, 28/04/2024 - 19:09 റിലീസ് ഡേറ്റ് വിവരങ്ങൾ തന്നത് റിജു അത്തോളി.
ഉണരൂ Sun, 28/04/2024 - 17:03

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
Aswin Krishna Profile Information Link From Mathrubhoomi
അശ്വിൻ കൃഷ്ണ Profile Information Link From Mathrubhoomi