എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്

SK Pottakkad
Date of Birth: 
Friday, 14 March, 1913
Date of Death: 
Friday, 6 August, 1982
കഥ: 8