പി എം എ അസീസ്

P M A Azeez
P M A Azeez
സംവിധാനം: 4
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2

പൂനെ ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി‌ല്‍ നിന്നും ആദ്യം പഠിച്ചിറങ്ങിയ മലയാള സംവിധായകൻ.