ഹർത്താൽ

Released
Harthal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 March, 1998

harthal movie poster