വെങ്കടേശ്വര ഫിലിംസ്

Title in English: 
Venkateswara Films

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഹർത്താൽ കല്ലയം കൃഷ്ണദാസ് 1998

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
കനൽക്കിരീടം കെ ശ്രീക്കുട്ടൻ 2002