കല്ലയം കൃഷ്ണദാസ്

Kallayam Krishnadas
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 4
സംവിധാനം: 5
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 4