സുമംഗലി

Released
Sumangali
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 November, 1971