രാജു

Raju

വസ്ത്രാലങ്കാരം

കേരള കഫെയിൽ രേവതി സംവിധാനം ചെയ്ത മകൾ എന്ന സെഗ്മെന്റിന്റെ വസ്ത്രാലങ്കാരം നിർവ്വഹിച്ചു.