തന്ത്ര

Thanthra
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
107മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 July, 2006
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
വാവന്നൂർ മന പട്ടാമ്പി, ഒളപ്പമണ്ണ മന ചെറുപ്ലശ്ശേരി