രമേഷ് എം ചാനൽ

Ramesh M Channel

പോസ്റ്റർ ഡിസൈനർ.
മാഡ് ഡാഡ്, കർമ്മയോദ്ധാ, യാത്രക്കൊടുവിൽ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്ററ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു.