കെ കെ നാരായണൻ

K K Narayanan
അസിസ്റ്റന്റ് കലാസംവിധാനം