ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം

Released
GandharvaKshethram
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 23 August, 1972