ഉദയാ പ്രൊഡക്ഷൻസ്

Title in English: 
Udaya Productions

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
കൊച്ചവ്വ പൗലോ അയ്യപ്പ കൊയ്‌ലോ സിദ്ധാർത്ഥ ശിവ 2016
ആഴി ബോബൻ കുഞ്ചാക്കോ 1985
ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി എം കുഞ്ചാക്കോ 1976
ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എം കുഞ്ചാക്കോ 1975
പൊന്നാപുരം കോട്ട എം കുഞ്ചാക്കോ 1973
ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം എ വിൻസന്റ് 1972
Punnapra vayalar എം കുഞ്ചാക്കോ 1968
Mynatharuvi kolakkese എം കുഞ്ചാക്കോ 1967
മൈനത്തരുവി കൊലക്കേസ് എം കുഞ്ചാക്കോ 1967
Anaarkkali എം കുഞ്ചാക്കോ 1966
Thilothama എം കുഞ്ചാക്കോ 1966
അനാർക്കലി എം കുഞ്ചാക്കോ 1966
ജയിൽ എം കുഞ്ചാക്കോ 1966
ശകുന്തള എം കുഞ്ചാക്കോ 1965
കാട്ടുതുളസി എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1965
ഇണപ്രാവുകൾ എം കുഞ്ചാക്കോ 1965
പഴശ്ശിരാജ എം കുഞ്ചാക്കോ 1964
കടലമ്മ എം കുഞ്ചാക്കോ 1963
റെബേക്ക എം കുഞ്ചാക്കോ 1963
ഭാര്യ എം കുഞ്ചാക്കോ 1962