ശകുന്തള

Released
Shakunthala
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 13 November, 1965