രാജശ്രീ

Rajasree Senior

അഭിനയിച്ച ആദ്യ മലയാള സിനിമ ഭാര്യ, അതിൽ ഗ്രേസി എന്ന പേരിലാണ് അഭിനയിച്ചത് (കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരും അതുതന്നെ)